ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Chu tich HDQT DH FPT

TS. Lê Trường Tùng

Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT

TS. Nguyễn Khắc Thành

Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

TS Nguyen Khac Thanh
TS Nguyen Xuan Phong

TS. Nguyễn Xuân Phong

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT